Vier samenwerkingsverbanden gaan kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken

Op 16 januari presenteerden Regieorgaan SIA en het NROde vier gehonoreerde SPRONG Educatief-consortia. Deze consortia verbinden landelijke en regionale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Dit zorgt voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs, en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het onderzoek. 

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Ook werd tijdens de bijeenkomst duidelijk gemaakt hoe het SPRONG-programma, waarvan de consortia onderdeel uitmaken, past in de bredere ontwikkelingen rondom het beter verbinden van de onderwijspraktijk met onderzoek. 

Projectleiders van de vier consortia bij de kick-off, met programmacommissie-voorzitter Henri Lenferink in hun midden 

Samen 

Dagvoorzitter Wendelien Wouters besprak met Edith Hooge (voorzitter Onderwijsraad), Sander Dankelman (Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur/PO-Raad) en Anje Ros (VH/Fontys Hogescholen) de laatste beleidsontwikkelingen op het gebied van onderwijsonderzoek. De rapporten Slimme verbindingen, over de optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU en Samen ten dienste van de school van de Onderwijsraad vormden hierbij het uitgangspunt. Ook het rapport van de Vereniging Hogescholen Samen toekomstbestendige leraren opleiden kwam ter sprake. 

Over twee aspecten uit deze rapporten – cocreatie en het verbinden van regionale en landelijke ontwikkelingen – werd een levendige gesprek gevoerd met de aanwezigen. De beide thema’s hebben ook een belangrijke plek in het programma SPRONG Educatief. 

Aansluitend gaf Jelly Zuidersma, lector ‘Wederkerigheid in leernetwerken’ bij de Hanzehogeschool Groningen, een presentatie over samenwerken in complexe samenwerkingsverbanden. Ook was er aandacht voor de nieuwe website www.platformsamenonderzoeken.nl. Deze draagt bij aan het leren van elkaar, zoeken van verbinding en werken aan kwaliteitsverbetering van de samenwerking. meer over het platform 

De vier consortia 

De voorzitter van de programmacommissie, Henri Lenferink (burgemeester van Leiden), leidde de presentatie van de vier consortia in. Hij vertelde dat het programma SPRONG Educatief een eerste stap is van het NRO en Regieorgaan SIA om de beleidsdoelen te realiseren en dat het nu aan de partijen in het veld is om daar een vervolg aan te geven. 

De commissie heeft de onderstaande vier consortia gehonoreerd. Zij krijgen ieder € 400.000 om de komende vier jaar, elk op een eigen thema, de regionale en landelijke verbinding te organiseren om zodoende de kwaliteit en impact van het onderwijsonderzoek te versterken. De consortia bestaan uit hogescholen, universiteiten, en onderwijsinstellingen uit po, vo en mbo. 

STEM: crossing 
boundaries for learning and development 

Dit consortium waar Hogeschool Saxion het voortouw in neemt, richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen. 

Leren en ontwikkelen 
voor toekomstgericht onderwijs 

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het 
onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, 
onderzoekers, leraren en schoolleiders werkt dit consortium, met als trekker 
Fontys Hogescholen, op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen 
voor deze vraagstukken. 

iXpact, Netwerk 
gepersonaliseerd leren met en over ict 

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie 
die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus 
in een onderwijsorganisatie. Hoe kunnen we (aankomende) onderwijsprofessionals effectief 
toerusten en ondersteunen voor deze innovatie? Dat is de vraag waar dit 
consortium onder leiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zich over 
gaat buigen. 

Inclusief onderwijs 
in meertalige contexten 

Inclusief onderwijs, wie wil dat niet? Onderwijsinstellingen 
hebben echter moeite met het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan 
leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en 
leren. Vooral de overgangen tussen schooltypen zijn voor hen kwetsbare 
momenten. Hogeschool Utrecht draagt samen met drie andere hogescholen uit drie 
verschillende regio’s en vijftien partnerscholen bij aan ontwikkeling van 
onderwijs dat de meertaligheid van kinderen benut en niet als probleem ziet. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *