Welkom op STEMnetwerk.nl!

Vier samenwerkingsverbanden gaan kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken.
Door landelijke en regionale samenwerkingsverbanden op één thema te verbinden kunnen de consortia de kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken. Het programma SPRONG Educatief is een eerste stap van het NRO en Regieorgaan SIA om de beleidsdoelen te realiseren. Het is nu aan de partijen in het veld om daar een vervolg aan te geven. De commissie heeft de aanvragen van vier consortia gehonoreerd. Zij krijgen ieder € 400.000 om de komende vier jaar, elk op een eigen thema, de regionale en landelijke verbinding te organiseren om zodoende de kwaliteit en impact van het onderwijsonderzoek te versterken. De consortia bestaan uit hogescholen, universiteiten, en onderwijsinstellingen uit po, vo en mbo. Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken neemt namens onze faculteit deel in twee van deze consortia, STEM en iXpact.

STEM: CROSSING BOUNDARIES FOR LEARNING AND DEVELOPMENT

Dit consortium richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen.